1

Chọn sản phẩm

Out
of stock

Australia - 1 GB

Vcpu
1 Core
Ram
1 GB
Disk
30 GB
Ipv4
1
Bandwith
Unlimited
Ethernet Port
1Gbps
Out
of stock

Australia - 2 GB

Vcpu
1 Core
Ram
2 GB
Disk
30 GB
Ipv4
1
Bandwith
Unlimited
Ethernet Port
1Gbps
Out
of stock

Australia 2 GB - 2 CPU

Vcpu
2 Core
Ram
2 GB
Disk
30 GB
Ipv4
1
Bandwith
Unlimited
Ethernet Port
1Gbps
Out
of stock

Australia - 4 GB

Vcpu
2 Core
Ram
4 GB
Disk
60 GB
Ipv4
1
Bandwith
Unlimited
Ethernet Port
1Gbps
Out
of stock

Australia - 8 GB

Vcpu
4 Core
Ram
8 GB
Disk
100 GB
Ipv4
1
Bandwith
Unlimited
Ethernet Port
1Gbps
Out
of stock

Australia - 16 GB

Vcpu
8 Core
Ram
16 GB
Disk
180 GB
Ipv4
1
Bandwith
Unlimited
Ethernet Port
1Gbps
Out
of stock

Australia - 32 GB

Vcpu
16 Core
Ram
32 GB
Disk
260 GB
Ipv4
1
Bandwith
Unlimited
Ethernet Port
1Gbps
2

Hệ Điều Hành

3

Số Lượng


4

Tên VPS

5

Sử dụng mã khuyến mại

Thay đổi chu kỳ thanh toán

Tổng số tiền định kỳ:

125.000 VND Tháng